عشق کهن

حرف دل

سپاس وستایش دانشگاه آزاد راکه ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید بی پولی
هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان می رسد سب ضرر پس در هرسال دوترم موجود

و بر هر ترمی شهریه ای واجب از جیب و جان که بر آید کز عهده ی خرجش

 به در آید

خنده